De identiteit van de school

IOK de Globe ontvangt kinderen uit de hele wereld. Dit betekent dat elk k ind zijn eigen achtergrond, cultuur en geloofsovertuiging met zich meebrengt uit het land van herkomst. Het is fijn om van elkaar te leren en samen te leven in Nederland. Voor veel kinderen is de Nederlandse cultuur een eerste kennismaking met een cultuur die zij nog niet kennen.

De Nederlandse cultuur

Wij proberen onze kinderen daarom iets te leren over de Nederlandse cultuur, waarin waarden als vrijheid, gelijkheid, respect, liefde voor elkaar en verantwoordelijkheid centraal staan. Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij deze normen en waarden in de praktijk brengen en in woord en daad voorleven. Het betekent ook dat leerlingen gestimuleerd worden om zich open te stellen voor misschien voor hen nog onbekende gebruiken.

Aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling

Al onze kinderen dragen een verleden met zich mee, waarin zich positieve en negatieve gebeurtenissen hebben voorgedaan. Onze zorg richt zich dan ook niet alleen op het onderwijs, maar ook op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling. Het is belangrijk dat kinderen eerst rustig kunnen wennen aan de schoolomgeving. Tenslotte is het belangrijk dat zij leren zichzelf en anderen te accepteren, dat ze leren om te gaan met kinderen met een andere mening. Het omgaan met gevoelens die hierbij kunnen spelen, krijgt speciale aandacht. Voor onze kinderen is een school met een duidelijke structuur, waarin het kind- zijn centraal staat, belangrijk. Daarom zijn er afspraken en regels, waarbinnen veilig spelen, werken en leren mogelijk is.

Rust in de klas

Wij zorgen voor rust in de klas en in de school. De leerkrachten bieden ondersteuning aan kinderen bij het ontwikkelen van hun eigen identiteit. Leerkrachten zijn voor kinderen een voorbeeld en wij vinden het belangrijk om vriendelijk met elkaar om te gaan. Wij proberen een sfeer te creëren waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Leerkrachten moeten zich uiteraard ook veilig voelen binnen het team, ze staan daarom open voor elkaars mening en steunen elkaar.

De besturen

Onze school is in 1992 opgericht vanuit een

interzuilaire samenwerking bestaande uit;

- Het Openbaar Onderwijs ‘Consent’
- De Vereniging Christelijk Onderwijs ‘VCO’
- De Stichting Katholiek onderwijs ‘St. KOE’.

De school valt onder het bestuur van de drie bovengenoemde verenigingen en stichtingen en de gemeente Enschede.

Actief burgerschap

Burgerschapsvorming brengt jonge burgers basiskennis, vaardigheden en een houding die nodig is om een actieve rol te spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Er wordt kennis gemaakt met democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Het recht op een afwijkende mening

Deze kennis wordt geleerd door te oefenen in de praktijk. Democratisch burgerschap geeft het recht op een afwijkende mening. Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal;

- Democratie (Democratisch handelen en maatschappelijke basiswaarden.)
- Participatie (Inspraak, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.)
- Identiteit (Het verkennen van de eigen identiteit en die van anderen.) (Bron: SLO)

Actief burgerschap en IOK de Globe

Wij bereiden kinderen voor op dat wat ze op de basisschool moeten leren over burgerschapsvorming. Actief burgerschap is verbonden met de identiteit en de opdracht van de school. Dit komt op IOK de Globe o.a. tot uiting in: Het respectvol omgaan met elkaar, het leren samenwerken, iets over hebben voor een ander, elkaar helpen, een veilige omgeving creëren en in het leren je verantwoordelijk te voelen voor je eigen gedrag.